ជំរាបសួរ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់យើងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីអេស្ប៉ាញតំបន់បណ្តាញអំពីការនឹងរកឃើញផលិតផលឆ្ងាញ់ល្អបំផុតមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញដូចស្រា, ឈីស, Iberian, ប្រេងអូលីវជាដើម កន្លែងអស្ចារ្យដើម្បីទស្សនាម្ចាស់វា, ការផ្សព្វផ្សាយល្អបំផុតដើរនៅលើ Gran Via និងច្រើនទៀត។ យើងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺ បន្តអាន