យើង​ហាក់​ដូច​ជា​មិន​អាច​រក​ឃើញ​អ្វី​ដែល​អ្នក​កំពុង​តែ​ស្វែង​រក​។ ប្រហែល​ជា​ការ​ស្វែងរក​អាច​ជួយ​បាន​។